lunes, 16 de marzo de 2009

LLEI 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres.


Capítol III Trams urbans i travesseres
Article 36 Concepte i règim jurídic
-1 Els trams urbans i les travesseres es regeixen per les disposicions d’aquest capítol i, en allò que els sigui aplicable, per la resta de disposicions d’aquesta Llei.
-2 Es considera tram urbà la part de carretera que transcorre per sòl classificat com a urbà pel planejament urbanístic.
-3 Es considera travessera la part de tram urbà en la qual hi hagi edificacions consolidades almenys en dues terceres parts de la seva longitud i que tingui un entramat de carrers almenys en un dels costats. La determinació de les travesseres s’ha d’establir d’acord amb el procediment que sigui determinat per via reglamentària.

Article 37 Autoritzacions
-1 Correspon als ajuntaments, amb l’informe previ favorable del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, d’atorgar les autoritzacions per a realitzar a la zona de domini públic exterior a la calçada, en els trams urbans i les travesseres de les carreteres, les obres i actuacions esmentades a l’article 25.1. Les obres i les actuacions que han d’ésser realitzades per l’administració titular del domini no requereixen l’autorització esmentada, però han d’ésser notificades prèviament a l’ajuntament corresponent. Correspon al titular de la carretera d’atorgar l’autorització per a la realització d’obres o actuacions que afectin la calçada o de les previstes en l’article 25.2, sens perjudici de les altres autoritzacions o llicències que siguin preceptives.
-2 Correspon als ajuntaments d’atorgar les autoritzacions d’usos i obres a les zones de servitud i d’afectació en els trams urbans i les travesseres. Si es tracta de trams urbans que no tenen la condició de travessera, s’ha de sol·licitar prèviament l’informe de la Direcció General de Carreteres.
-3 La línia d’edificació en els trams urbans i les travesseres es pot fixar d’acord amb el que estableix l’article 31.
-4 L’explotació dels trams urbans i de les travesseres correspon, salvat el que estableix aquest capítol, a l’Administració de la Generalitat.

Article 38 Traspàs de vies urbanes
-1 Les carreteres de la Generalitat o els trams concrets que passin a integrar-se en la xarxa viària municipal, es poden traspassar als ajuntaments respectius, a proposta d’aquests o per iniciativa de l’Administració de la Generalitat, si hi ha acord entre les administracions cedent i cessionària.
-2 No obstant el que disposa l’apartat 1, l’Administració de la Generalitat i els ajuntaments poden subscriure convenis per a l’explotació de les vies, en la forma i els termes establerts per la normativa vigent.

No hay comentarios: