sábado, 20 de marzo de 2010

ALELLA: ALEGACIONES AL PRESUPUESTO DESESTIMADAS SIN MOTIVACIÓN


El jueves se convocó un Pleno Municipal extraordinario para desestimar las Alegaciones al fantasmal, precipitado y retrasado Presupuesto Municipal para este año 2010. Aunque parezca mentira, el equipo de gobierno ha tenido la desfachatez de publicar que el retraso en la presentación del presupuesto se ha debido a su afán de informar a los grupos de oposición. Mentira. Estamos ya acostumbrados a que, pese a que viven y cobran de sus responsabilidades municipales (por lo menos la mayoría de ellos, liderados por el alcalde) sus deberes los hacen tarde y,en muchas ocasiones, mal. Baste leer el informe de la Sindicatura de Comptes que incluye a Alella entre los 50 municipios de toda Catalunya que no presentan sus Cuentas Anuales.  El Pleno que celebramos ayer, convocado con esa precipitación y sin facilitar a los regidores de la oposición ningún documento ni informe que sustente el rechazo a las Alegaciones formuladas por el Partido Popular y por CiU, se desarrolló enmedio de un fuerte debate acerca del oscurantismo, la prepotencia y el rodillo que ERC-LG imponen a todos los grupos de oposición, excepto COR-Amor por Alella que ha decidido apoyar sin condiciones ni reservas (por lo menos públicas) a todo lo que haga ERC-LG y PSC.
El alcalde Francisco se negó a facilitar un supuesto Informe de la Interventora en el que dijo justificar el rechazo a las Alegaciones formuladas. Pese a que le solicité un receso en el Pleno de apenas cinco minutos para que pudieramos leer el supuesto informe, el alcalde Francisco se negó a ello mostrando, una vez más, su carácter despótico y caudillista. Ni dejó que la Interventora informara personalmente pese a estar presente en el Pleno. Por no facilitar información alguna, incluso se negó a leer los dos folios con los que hacia aspavientos mientras imponía su decisión, con el apoyo del regidor Freixes de COR-Amor por Alella. ¿Habrán finalmente pactado la concesión de las licencias que el regidor Freixes solicitó en beneficio de dos particulares?

Y por detrás, desde el equipo de gobierno de ERC-LG y PSC se ha estado intoxicando a los empleados municipales de que la causa de no cobrar sus horas extras o atrasos era imputable a PP y CiU por haber "paralizado" el presupuesto con Alegaciones estúpidas. Menuda tolerancia.

Transcribo integramente las Alegaciones que formulamos desde el Partido Popular, haciendo también nuestras las presentadas por CiU:


ALEGACIONES DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR AL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2010


D. Javier Berzosa, Portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Alella, en nombre y representación del mismo y al amparo de lo dispuesto en los artículos 169 y 170 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, presenta, en tiempo y forma, las siguientes Alegaciones al Presupuesto Municipal para el ejercicio 2010.


A L E G A C I O N E S


PREVIA.- Nos adherimos a las siguientes Alegaciones presentadas por el Grupo Municipal de Convergència i Unió en fecha 15 de marzo de 2010 que hacemos nuestras:“AL•LEGACIÓ Nº 1

A) Al•legacions relatives a l’elaboració del Pressupost General de la Corporació.

1. Respecte a l’avanç de la liquidació del Pressupost de l’exercici corrent, a què es refereix l’article 168 del TRLRHL i segons la modificació realitzada per l’ ICAL 2004, cal incorporar al pressupost per l’any 2010 l’estimació de la liquidació del pressupost de l’any 2009 referida a 31 de desembre.

Justificació

Donar compliment a la regla 110 de l’Ordre EHA/4041/2004

“Regla 110. Segona part: estimació de la liquidació del pressupost referida al 31 de desembre.- La segona part ha de posar de manifest els imports que es considera que presentarà la liquidació del pressupost de l’exercici. Aquesta informació ha d’incloure, almenys , els crèdits i les previsions definitives i les obligacions i els drets reconeguts nets, amb indicació del percentatge d’execució sobre els crèdits i les previsions definitives, respectivament.”

2. Incorporar el programa d’inversions i finançament a 4 anys (art.166 TRLRL) i elaborar un programa financer complementari al pla d’inversions, consensuats amb tots els grups polítics amb representació al consistori, que inclogui (segons l’ art. 166.2 TRLRHL):

. les inversions a elaborar en un període de quatre anys;

. les operacions de crèdit que seran necessàries per completar el finançament, amb Indicació dels costos que vagin a generar;

. els ingressos i despeses associades als programes d’actuació i plans d’etapes de Planejament urbanístic.

Justificació

Complir amb les obligacions de documentació previstes al text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

3. Incorporar a l’expedient els documents demanats pel Grup Municipal de CIU en l’exposició al públic del Pressupost. En concret, no s’han entregat els següents documents:

a) Document de l’estat de previsió de moviments i situació del deute pendent amb el detall de les operacions de crèdit ,l’endeutament pendents de reemborsament a principi de l’exercici, de les noves operacions a realitzar al llarg de l’exercici i del volum de l’endeutament al tancament de l’exercici (article 166.d) del text refós de la Llei d’hisendes locals.

b) Relació de les despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria any corrent.

Per això es demana:

a) Que s’incorporin els documents relacionats en aquesta al•legació a l’expedient del Pressupost General de la Corporació per l’any 2010, en virtut de l’article 170.2.a del text refós de la Llei d’ Hisendes Locals.

b) Que es porti novament a aprovació inicial el Pressupost per l’any 2010, un cop s’hagi completat el contingut exigible a l’expedient administratiu.

c) Que es faciliti al Grup Municipal de CIU còpia dels documents sol•licitats.B) Transparència en la informació pressupostària.

AL•LEGACIÓ Nº 2

Modificació de les Bases d’execució del Pressupost.

Introduir un nou apartat sobre Informació Pressupostària a les Bases d’Execució del Pressupost per l’any 2010 amb el següent redactat: (nova)

“Disposició Addicional. Informació pressupostària.

Quan un grup polític municipal amb representació en el Ple o les persones interessades a què es refereix l’article 170.1 de la TRLRHL ho sol•licitin per escrit, i com a màxim una vegada cada trimestre natural, la intervenció municipal li remetrà, per conducte de la presidència o del regidor delegat,l’estat de l’execució del pressupost per capítols i relacionant Ingressos i Despeses en un mateix full i dels moviments de tresoreria per operacions extra pressupostàries i de l’estat de la seva situació, . El contingut s’adequarà a l’establer en la regla 106 de l’Ordre EHA/4041/2004.

Justificació

Millorar la transparència en la gestió municipal, en coherència amb l’al•legació número 1.


AL•LEGACIÓ Nº 3

Acord sobre la documentació a trametre als Grups Municipals en la tramitació dels pressupostos municipals.

Incorporar un nou acord en el punt del pròxim Ple d’aprovació definitiva del Pressupost municipal de l’any 2010, amb el següent redactat:

“Remetre a tots els Grups Municipals la documentació completa, en format electrònic, que integra l’expedient definitiu del Pressupost General de la Corporació, amb termini mínim per al seu estudi de 15 dies respecte a la celebració de la sessió de la Comissió informativa corresponent. Aquest punt serà d’aplicació per el Pressupost municipal de l’any 2011 i els següents exercicis.”

Justificació

Millorar la transparència en la gestió municipal, en coherència amb l’al•legació nº 1., i evitar l’ incompliment de l’article 170.2.a) del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.


AL•LEGACIÓ Nº 4

Acord sobre la publicació dels Pressupostos municipals, les seves liquidacions i els Comptes Anuals al web municipal.

Incorporar un nou acord en el punt del pròxim Ple d’aprovació definitiva del Pressupost municipal de l’any 2010, amb el següent redactat:


a) Publicar al web municipal l’expedient complert del Pressupost General per l’any 2010 i següents, a partir de la seva aprovació inicial, aquests seran incorporats en els documents publicats.

b) Publicar anualment la liquidació complerta del Pressupost General de la Corporació.

c) Publicar anualment la memòria del Compte General de la Corporació i especialment els indicadors relatius a la situació econòmic financera i pressupostària de l’entitat i a la gestió dels serveis públics locals, tal i com s’estableix a l’Ordre EHA/4041/2004.

Justificació

Permetre una millora de la transparència en la gestió municipal.

L’objectiu es millorar la informació accessible al ciutadà respecte a la gestió econòmica de l’Ajuntament, per tal de donar la necessària transparència a la informació de la gestió econòmica de la Corporació. Aquesta informació a d’estar a disposició del ciutadà des del moment d’aprovació del pressupost, poder-ne avaluar la seva execució real i conèixer els indicadors bàsic de la situació econòmico-financera i de la gestió dels serveis públics locals.

C) Prioritat en la creació d’ocupació, i potenciació dels serveis socials: redistribució de partides pressupostàries i reducció de la despesa.


AL•LEGACIÓ Nº 5

Major dotació per a la Regidoria de Noves Tecnologies .

1. Incrementar la dotació pressupostaria de web municipal (partida 22603) per poder implementar un servei d’ocupació molt més àgil i actualitzat, i per a la creació d’ un espai de suport a través de la web municipal a les persones que estiguin a la recerca de feina (Curriculum Vitae, Carta de Presentació, Test, Entrevistes personals, etc).

Enllaços d’interès: S.O.C, Oferta xarxa local ocupació i del Maresme, DIBA-CIDO convocatòries d’oposició, INEM, Portal Eures, Seguretat Social, Ministeri de Treball i Immigració.

Som coneixedors de l’ aplicatiu porta22 , que és el nou servei que ha posat en marxa la Regidoria de Promoció Econòmica, però no és un portal actiu d’ ofertes i demandes, sinó tan sols un espai tècnic d’assessorament laboral general.

El que aquest Grup municipal planteja és quelcom diferent. Nosaltres plantejàvem un servei d’ àmbit local, el SOM (Servei d’Ocupació Municipal ) i el SOC Servei d’Ocupació Comarcal , és a dir, que a la pròpia plana web de l’ajuntament s’incorporessin les ofertes de treball a nivell local i a nivell comarcal, per tal de que la persona pogués fer arribar el seu CV al SOM o al SOC.

2.Traducció de la plana web de l’Ajuntament d’Alella a l’anglès i al castellà.

Justificació

Creació d’una eina eficaç pels alellencs per a buscar feina.


AL•LEGACIÓ Nº 6

Major dotació de recursos per a la Regidoria de Serveis Socials

Millorar sensiblement la dotació de la Regidoria de Serveis Socials per fer front a les contingències actuals i a les que es puguin esdevenir durant l’any 2010 per raó de la crisi econòmica.


AL•LEGACIÓ Nº 7

Supressió del pressupost la partida de Cooperació Internacional .

Reduir la partida 48100 de la Regidoria de Cooperació Internacional per un import de 53.000€. Aplicar recursos públics a viatges i activitats internacionals al tercer món no es justificable en aquests moment en l’actual situació de gravíssima crisi econòmica.

Aquest diners s’haurien de destinar a les Regidories de Promoció Econòmica i Serveis Socials .

Un cop superada la crisi, no es té cap inconvenient en tornar a destinar aquests recursos als projectes de cooperació que siguin necessaris i justificables.


AL•LEGACIÓ Nº 8

Fusió de les Regidories de Urbanisme i Medi Ambient i Manteniment i Obra Publica.

L’objectiu de la fusió d’aquestes regidories en una de sola és aconseguir una significativa reducció de costos de personal administratiu i tècnic, adequant aquestes àrees a la càrrega actual de feina, que ha disminuït considerablement com a conseqüència de la situació de crisi econòmica.


AL•LEGACIÓ Nº 9

Congelació de sous del personal de l’Ajuntament i dels Càrrecs Electes, amb acord de no fer noves contractacions de personal.

Es justifica per la necessitat d’austeritat i eficiència en la despesa pública, particularment en l’actual situació de crisi econòmica.


AL•LEGACIÓ Nº 10

Reducció de la despesa en activitats culturals, fixant la partida 22613 de la Regidoria de Cultura -festival d’estiu- en 20.000 €.

Es justifica en la mateixa línia d’austeritat, eficiència i redistribució de recursos per raó de la crisi econòmica.


AL•LEGACIÓ Nº 11

Arxiu dels expedients relatius a la càmera d’ Àngel Guimerà.

Es demana l’arxiu/anul•lació dels expedients administratius sancionadors oberts arran del funcionament de la videocàmera de trànsit instal•lada a la Rambla Àngel Guimerà, per raó de les manifestes irregularitats comeses, que han obligat a desactivar-la i a revocar el contracte formalitzat amb l’empresa encarregada del seu manteniment, reclamant-li les quantitats percebudes.”


PRIMERA.- Creación partida presupuestaria destinada a un Plan Plurianual de Mantenimiento y Mejora de los Núcleos y Barrios de Alella.

Ejecutar de forma inmediata los Convenios Urbanísticos pendientes de ejecución con la finalidad de dotar esa partida. Es totalmente necesario actualizar la urbanización del municipio que, tras 25 ó 30 años en la mayoría de zonas, ha quedado totalmente deteriorado. Proponemos la creación de un Plan plurianual con su correspondiente partida presupuestaria.


SEGUNDA.- Ejecución plurianual del Proyecto de conservación y recuperación ambiental de la Riera de Alella desde el Canonge hasta El Masnou.

Como sea que los tramos superiores de la Riera vienen siendo privilegiados con distintas intervenciones que mejoran sensiblemente la calidad de vida de aquellos vecinos que residen en sus proximidades, se genera un agravio respecto de aquellos núcleos de la zona inferior de Alella por lo que creemos necesario ejecutar, también con carácter plurianual y con cargo a varios ejercicios presupuestarios, el Proyecto que en su momento fue encargado a la Diputación de Barcelona. La totalidad del proyecto asciende a 537.000.- € que podrían ser imputados con carácter plurianual.


TERCERA.- Dotación presupuestaria para realizar una actuación de conservación, mantenimiento y mejora de todos los Torrentes pluviales de Alella.

El coste de la actuación ascendería a unos 25.000.- € y su realización mejoraría ostensiblemente muchas zonas del municipio.


CUARTA.- Dotación presupuestaria para la recuperación del organismo de Protección Civil.

La última tormenta de nieve ha dejado en evidencia la falta de recursos propios para atender las necesidades de los vecinos en situación de excepcionalidad que pueden repetirse. Los efectivos de Policía Local no han sabido atender suficientemente las necesidades de los vecinos. Hace ya tiempo que se decidió prescindir de Protección Civil y creemos que es una herramienta a través de la cual muchos vecinos, con carácter voluntario, pueden colaborar con la Policía Local u otros cuerpos y fuerzas de seguridad, de bomberos o de ADF para ayudar en situaciones de emergencia o en situaciones de especial relevancia como actos o fiestas. La dotación que solicitamos simplemente vendría a dotar de uniformes, medios y recursos a una eventual plantilla de voluntarios de 15 personas.


QUINTA.- Modificación de la partida presupuestaria de ingresos por multas.

El ingreso previsto habría que rebajarlo a una cantidad real próxima a los 90.000.- € generados por ese concepto en el ejercicio 2009, en lugar de los irreales 220.000.- € presupuestados y cuya justificación depende de la instalación de dos cámaras de control semafórico que también solicitamos no sean instaladas y su concurso de adjudicación declarado desierto.


SEXTA.- Limitaciones de los gastos de personal.

1. Con carácter general, sólo se autorizará el crecimiento de la plantilla para dar cobertura a los servicios operativos de la Policía Local y para atender necesidades asociadas a Servicios Sociales.

2. Congelación de todos los sueldos del personal municipal, de todos los cargos electos y del personal de confianza. Congelación de dietas y asistencias a órganos colegiados, así como de la asignación de grupos municipales.

3. Estricto control y justificación del pago del concepto de horas extras, en especial en la Policía Local, reduciendo la cantidad de horas extras.


SÉPTIMA.- Reducción de gastos burocráticos.

1. Supresión de todas aquellas actuaciones que no se consideren imprescindibles. En particular se podrán generar ahorros mediante la contención de los gastos destinados a publicidad, publicaciones, comunicaciones, material de oficina—en especial consumibles informáticos--, etc.

2. Siempre que sea posible se evitará la remisión de documentación en papel, dando preferencia al uso del correo electrónico como medio de transmisión de la información. Respecto de los regidores, proponemos que la documentación para comisiones y/o plenos, consorcios, patronatos, etc. sea enviada mediante archivos que se irán adjuntando a una memoria tipo flashdisk o pendrive que será el cauce de traslado de documentación entre Ayuntamiento y regidores.

3. Reducción de gastos de protocolo y representación. A nadie se le escapa los gastos que desde Alcaldía se realizan para promoción personal del Alcalde. Solicitamos la reducción inmediata de ese tipo de gastos superfluos y electoralistas.

4. Bajada del 20% en el coste de materiales y suministros (papel, fotocopias, impresoras, fax,, teléfono…) a través de la generalización del uso de la vbanda ancha de internet y similares, y de un exhaustivo plan de control del gasto por cada uno de los regidores con funciones delegadas y servicios municipales, con políticas de compra más eficientes.


OCTAVA.- Plan de ahorro energético.

Hay que adoptar un Plan energético con la finalidad de reducir el consumo interno, estableciendo criterios para la regulación de las temperaturas máximas y mínimas en los edificios municipales así como horarios de encendido y apagado, y por otra la contención del consumo derivado del alumbrado público (reposición de luminarias de bajo consumo y control exhaustivo de las temporización de los encendidos y apagados de viales y calles…), así como el control del consumo de energía en los edificios municipales, sobre todo en horas no laborales.

Por todo ello,

SOLICITO que teniendo por presentado este escrito, en tiempo y forma, se tengan por formuladas Alegaciones al Presupuesto para el ejercicio 2010, se estimen y se incorporen, en la forma que se tenga por conveniente por la Sra. Interventora, a los citados Presupuestos para su aprobación definitiva.

En Alella, a 17 de marzo de 2010.No hay comentarios: