viernes, 20 de febrero de 2009

ALELLA: DENOMINACIÓ D'ORIGEN I MULTES

Alella ja és coneguda no només per ser capital de la nostra DO en vins sinó també per les multes de la càmera. TVE s'ha fet eco d'aquestes multes. PP i CIU hem insistit a l'Alcalde perquè reconsiderés tot el conflicte generat i la resposta ha estat la de mantenir la càmera amb totes les deficiències que creiem té. Segons l'Alcalde les irregularitats són interpretables legalment. Per això, hem sol·licitat, per primera vegada en la història democràtica d'Alella, la compareixença del Regidor socialista, impulsor de la càmera, en Ple perquè contesti a totes les qüestions que se li formulin. Hem demanat també informes del Secretari i de la Interventora per a conèixer si els procediments d'adjudicació dels contractes d'instal·lació, gestió i manteniment de la càmera s'adeqüen a la legalitat, i per a conèixer el cost real de la càmera i les comissions que percep l'empresa beneficiada amb l'adjudicació digital feta per l'Alcalde. Volem saber si els punts es retiren a tots els presumptes infractors o només a alguns. Els veïns tenen dret a conèixer com es gestiona aquest Ajuntament, tenen dret a saber si s'aplica la llei per igual, tenen dret a saber quant ens costa la càmera, tenen dret a saber si l'actuació de l'equip de govern es fa des de la legalitat. Tenen dret a un Ajuntament transparent. La crisi afecta a tots i tots hem de prendre les mesures necessàries perquè la superar-la. Els Ajuntaments també són víctimes de la crisi i d'un sistema de finançament deficient que des del PP hem demanat revisar, però no és de rebut que les arques municipals es vulguin sanejar mitjançant un exercici desproporcionat de la disciplina vial. De resultar irregular o il·legal la càmera, resultaria inadmissible i s'haurien d'assumir responsabilitats . El soci socialista del govern municipal sembla obstinat a erosionar el rèdit electoral obtingut per l'Alcalde a l'implementar les sancions. La indisciplina vial mereix sanció però sempre cal buscar alternatives per als administrats. Si es decideix acabar amb la tolerància en els estacionaments incorrectes han de suggerir-se nous espais en els quals poder estacionar.

(Article revista municipal El Full, març 2009)


Y aquí la versión en castellano:


ALELLA: DENOMINACIÓN De ORIGEN Y MULTAS

Alella ya es conocida no sólo por ser capital de nuestra DO en vinos sino también por las multas de la cámara. TVE se ha hecho eco de estas multas. PP y CIU hemos insistido al Alcalde para que reconsiderara todo el conflicto generado y la respuesta ha sido la de mantener la cámara con todas las deficiencias que creemos tiene. Según el Alcalde las irregularidades son interpretables legalmente. Por esto, hemos solicitado, por primera vez en la historia democrática de Alella, la comparecencia del Regidor socialista, impulsor de la cámara, en Pleno para que conteste a todas las cuestiones que se le formulen. Hemos pedido también informes del Secretario y de la Interventora para conocer si los procedimientos de adjudicación de los contratos de instalación, gestión y mantenimiento de la cámara se adecúan a la legalidad, y para conocer el coste real de la cámara y las comisiones que percibe la empresa beneficiada con la adjudicación digital realizada por el Alcalde. Queremos saber si los puntos se retiran a todos los presuntos infractores o sólo a algunos. Los vecinos tienen derecho a conocer como se gestiona este Ayuntamiento, tienen derecho a saber si se aplica la ley por igual, tienen derecho a saber cuánto nos cuesta la cámara, tienen derecho a saber si la actuación del equipo de gobierno se hace desde la legalidad. Tienen derecho a un Ayuntamiento transparente. La crisis afecta a todos y todos debemos tomar las medidas necesarias para superarla. Los Ayuntamientos también son víctimas de la crisis y de un sistema de financiación deficiente que desde el PP hemos pedido revisar, pero no es de recibo que las arcas municipales se quieran sanear mediante un ejercicio desproporcionado de la disciplina vial. De resultar irregular o ilegal la cámara, resultaría inadmisible y se tendrían que asumir responsabilidades . El socio socialista del gobierno municipal parece obstinado en erosionar el rédito electoral obtenido por el Alcalde al implementar las sanciones. La indisciplina vial merece sanción pero siempre es necesario buscar alternativas para los administrados. Si se decide acabar con la tolerancia en los estacionamientos incorrectos deben sugerirse nuevos espacios en los cuales poder estacionar. (Artículo revista municipal El Full, marzo 2009)

No hay comentarios: