lunes, 3 de agosto de 2009

ALELLA POR LA MEJORA DE LA FINANCIACIÓN LOCAL

También a propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular, el Ayuntamiento de Alella aprobó en el pasado pleno de julio una moción para que la Generalitat inste al Gobierno de España a mejorar el actual sistema de financiación de los municipios. La moción fue aprobada con los votos de CiU y de ERC-LG. El PSC votó en contra y se abstuvieron, acusando al Partido Popular de cinismo, los grupos independientes de Gent d'Alella y de COR-Amor per Alella, a los que, al parecer, ya les está bien el deficitario sistema actual que limita los recursos de nuestro Ayuntamiento para poder ofrecer a los vecinos de Alella servicios de calidad. Los acuerdos adoptados son:
1. Requerir a la Generalitat per que insti al Govern d'Espanya a iniciar la reforma immediata del sistema de finançament local que permeti a les corporacions locals continuar prestant els serveis que ens demana la ciutadania i que actualment cobrim des de l’administració local: noves escoles bressol, més habitatge social, més polítiques d’ocupació, polítiques adreçades a la plena integració de la immigració o l’atenció social, per citar-ne algunes, totes elles necessàries per garantir la cohesió social en pobles i ciutats.

2. Requerir a la Generalitat per que insti al Govern de l'Estat a introduir en la reforma del finançament local els recursos necessaris per atendre a les corporacions locals les noves competències derivades de les lleis estatals com és el cas de la Llei de Dependència i abordar, mitjançant les reformes legals corresponents, una delimitació de les competències dels ens locals per tal que exerceixin aquelles que els correspongui i alhora tinguin el finançament necessari per fer-ho.

3. Requerir a la Generalitat per que insti al Govern d'Espanya, en tant no s’acordi un nou model, de finançament local, a procedir a la creació d’un fons específic que permeti retornar l’IVA pagat pels municipis i a no disminuir en l’any 2010 les transferències que han de rebre les Corporacions Locals mitjançant la participació en els ingressos de l’Estat.

4. Instar al Govern de la Generalitat a aprofitar la millora del finançament autonòmic per millorar de forma sensible les transferències corrents i de capital que fa a les corporacions locals catalanes, amb especial atenció pel que fa al finançament dels serveis impropis i a les necessitats de finançament generades per la legislació autonòmica catalana. És imprescindible un salt qualitatiu en la dotació del Fons de Cooperació Local.

5. Instar als Governs de l'Estat i de la Generalitat a assumir el principi bàsic de lleialtat institucional segons les quals no es poden imposar mandats legislatius o reglamentaris sobre les corporacions locals sense preveure una dotació pressupostària suficient per atendre els nous serveis o competències.

6. Comunicar aquest acord als ministres d’Administraciones Públicas, Economía y Hacienda, al president del Govern, al president de la Generalitat, i als presidents de la Federación Española de Municipios y Provincias, de la Federació de Municipis de Catalunya i de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.
El Partido Popular sigue empeñado en conseguir un nuevo modelo de financiación local que incremente la autonomía. la suficiencia y la responsabilidad fiscal de las corporaciones locales, garantizando la cohesión territorial.

No hay comentarios: